Newsletters

Vol.14 - Eng

Vol.14 - Eng

Firstly, we need to understand Merits and Virtues. Merits refer to things we do for others. Virtues mean the bodily or verbal actions that bring joy to others. If those actions, speech have traces of self-interest and ulterior motives for oneself, then those are only mundane merits that will get used up one day.

4.5
(10,678)
Vol.14

Vol.14

Trước hết mình cần phải hiểu về Công Đức. Công là việc làm cho tha nhân. Đức là hạnh của tâm hoặc thân đem tới niềm an lạc cho tha nhân. Nếu tác ý của hành động, lời nói mang bóng dáng của bản ngã, vì hậu ý cho bản thân mình thì đó chỉ là Công Đức hữu lậu; một khi dùng rồi thì sẽ hết.

4.5
(10,678)
Vol.13 - Eng

Vol.13 - Eng

People often associate healing with illnesses or disabilities. There are various forms of healing, such as psychological, physical, relational, and spiritual. As for me, when talking about healing, the emphasis is not on the illness but on the process of returning to normalcy and becoming better.

4.5
(10,678)
Vol.13

Vol.13

Người ta hay nghĩ tới lành trị khi gặp bệnh tật, khiếm khuyết. Có nhiều loại lành trị như về thân thể, tâm lý, quan hệ, hay tâm linh. Tuy vậy, đối với Thầy, khi nhắc tới lành trị thì mình không nhấn mạnh về bệnh hoạn mà nói tới quá trình để mình trở lại bình thường và trở nên tốt hơn.

4.5
(10,678)
Vol.12 - Eng

Vol.12 - Eng

When talking about resolving karma, we mean the undesirable consequences that result from negative actions, words, or thoughts that cause harm to others, humans and animals. These often stem from selfishness. ...

4.5
(10,678)
Vol.12

Vol.12

Khi nhắc tới giải nghiệp, ý của mình là những hậu quả không hay đến từ những hành động, lời nói, hay suy nghĩ xấu xa, gây tổn hại tới người và vật khác.  Những điều này thường đến từ sự ích kỷ. 

4.5
(10,678)
Vol. 11 - Eng

Vol. 11 - Eng

In our daily life, not only do we need to prepare for our passing, but we also need to live strong, happily with an open and positive mind and serve others. We can't simply attain those qualities by cultivating alone. We need to live ...

4.5
(10,678)
Vol. 11

Vol. 11

Không những khi sống mình cần chuẩn bị cho lúc ra đi, mà mình còn phải sống vui, khoẻ, tích cực hơn, mở tâm hơn, có ích lợi cho người khác ... nữa. Những điểu đó không thể đạt được bằng cách tu một mình mà cần phải có sự tu hành của tập thể nữa...

4.5
(10,678)
Vol. 10 - Eng

Vol. 10 - Eng

It is a sacrifice, an immeasurable dedication, to do such an act of monasticism for the sake of others.  Our wish is simple: to promote this ultimate experience of dedication as a cultural value. Anyone joining this community is ...

4.5
(10,678)
Vol. 10

Vol. 10

Đó là một sự hy sinh, hiến dâng vô cùng cao đẹp, trải nghiệm đời sống tu sĩ
thanh tịnh qua hành động xuất gia chỉ vì lợi ích của người khác.
Mong ước của chúng ta rất giản dị: đề cao kinh nghiệm của sự cống hiến cao cả
này như một giá trị ...

4.5
(10,678)
Vol. 9 - Eng

Vol. 9 - Eng

Requesting to leave home is completely serene and selfless since a monastic life is not to accumulate riches, fame, social power, or benefits. Home-leaving life is free from mundane dust. It’s gentle, peaceful, and transcending from the pressure of ...

4.5
(10,678)
Vol. 9

Vol. 9

Cầu xuất gia vốn là thứ cầu hoàn toàn thanh tịnh vô ngã. Bởi vì đời xuất gia không phải là đời tích luỹ của cải, danh vọng, quyền thế, thành quả. Đời xuất gia là đời bụi trần chẳng dính, nhẹ nhàng thanh thản, vượt ngoài bức bách của dục vọng vị kỉ.

4.5
(10,678)
Vol. 8 - Eng

Vol. 8 - Eng

In today’s chaotic world, with an on-going pandemic, natural disasters, global warming effects, war, and violence happening everywhere, we earnestly invite you to participate in the Altruistic Home-Leaving session so that together, we can unfold our inner peace for world peace...

4.5
(10,678)
Vol. 8

Vol. 8

Trước bối cảnh thế giới nhiễu loạn, cơn đại dịch dường như không hề chấm dứt, thiên tai, hiện tượng địa cầu hâm nóng, chiến tranh và bạo động không ngừng diễn ra ở khắp nơi, kính mời quý bạn tham dự khóa tu Xuất Gia Vị Tha để cùng nhau phát khởi an bình nội tại cho một thế giới bình yên.

4.5
(10,678)
Vol. 7 - Eng

Vol. 7 - Eng

All bad karmas lead to bad retributions. Because we don’t want to receive bad retributions, we want to transform our karma and dissolve our evil karma. To do so, we need to change the energy field that creates karma ...

4.5
(10,678)
Vol. 7

Vol. 7

Tất cả nghiệp xấu đều đưa tới quả báo xấu. Vì không muốn thọ quả xấu nên mình mới muốn giải nghiệp, tiêu trừ ác nghiệp. Nếu muốn giải trừ, chúng ta cần phải thay đổi từ trường tạo nghiệp. Đa số tất cả từ trường tạo nghiệp đều từ trong tâm thức vị ngã, ...

4.5
(10,678)
Vol. 6 - Eng

Vol. 6 - Eng

You’re cordially invited to participate in the Altruistic Home-Leaving session from November 26 to December 5, 2022 at Pine Summit Retreat Camp in Big Bear, CA. Every year, the Altruistic Home-Leaving sangha manifests the core spirit and the serenity ...
4.5
(10,678)
Vol. 6

Vol. 6

Chúng tôi xin kính mời quý bạn tham dự khóa tu Xuất Gia Vị Tha sẽ được tổ chức từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12, 2022 tại Camp Pine Summit Retreat trên vùng núi Big Bear, miền nam California. Hằng năm, Tăng đoàn Xuất Gia Vị Tha thể hiện...

4.5
(10,678)
Vol.5 - Eng

Vol.5 - Eng

Home is where we can return, rest, feel peaceful, and find warmth. Practicing the Bodhisattva vows is to find ways to become a shelter, a home for others.

4.5
(10,678)
Vol.5

Vol.5

Nhà là chỗ ta có thể dừng lại, trở về, yên nghỉ, cảm thấy an ổn, và tìm được sự ấm áp. Một người tu Hạnh Bồ tát là tìm cách trở thành một mái nhà, làm một mái ấm ...

4.5
(10,678)
Vol.4- Eng

Vol.4- Eng

Who could expect that my peaceful life would be jolted by my younger brother’s sudden death due to Covid-19? The grief of being unable to see him to say goodbye agonized me for weeks and months. 

4.5
(10,678)
Vol.4

Vol.4

Nhưng trên đời ít ai học được chữ ngờ. Cuộc sống yên vui của tôi đã bị chấn động bởi sự qua đời thật bất ngờ của người em trai vì bệnh Covid. Nỗi đau buồn vì không được gặp mặt để nói lời từ biệt em dày xéo lòng tôi nhiều tháng ngày. 

4.5
(10,678)
Vol.3 - Eng

Vol.3 - Eng

An essential difference between lifelong monastics and short-term monastics is the precepts. For the former, a monk receives 250 precepts and a nun, 348 precepts. For the latter, both novice monks and nuns receive only 10 precepts ...

4.5
(10,678)
Vol.3

Vol.3

Ngoại trừ sự khác biệt về thời gian xuất gia, một điểm khác biệt chủ chốt giữa người trọn đời xuất gia và người đoản kỳ xuất gia là ở giới luật: người tu đoản kỳ chỉ thọ 10 giới của sa di và sa di ni, trong khi chư tỳ kheo thì thọ 250 giới, chư tỳ kheo ni thọ 348 giới.

4.5
(10,678)
Vol.2 - Eng

Vol.2 - Eng

Every time I enter the Mandala, I can feel their miraculous presence, support, and protection. I can also recognize the ever-growing Bodhi mind in my consciousness. The synergy of hundreds of monks and nuns and thousands of participants recit ...

4.5
(10,678)
Vol.2

Vol.2

Tôi cảm nhận sự gia trì phù hộ nhiệm màu của các ngài và nhận tri được sự khai mở không ngừng lớn mạnh của Bồ đề tâm trong tâm thức mình. Cùng với năng lượng tập thể của hằng trăm tăng thân và hằng ngàn đại chúng tham dự, âm thanh trì tụng

4.5
(10,678)
Vol.1 - Eng

Vol.1 - Eng

Have you heard their invitations yet? Perhaps you have, more or less, because those spiritual calls are very subtle and silent, yet always stay in our deep consciousness. Those calls might have begun from the days long ago ...

4.5
(10,678)
Vol.1

Vol.1

Các sư huynh, sư tỷ có nghe tiếng gọi mời đó chưa ? Chắc hẳn ít hay nhiều là có, vì tiếng gọi của tâm linh đó tuy vi tế, thầm lặng nhưng luôn tiềm tàng trong tâm khảm sâu xa của chúng ta, các sư huynh, sư tỷ ơi.

4.5
(10,678)
English