Thời Khóa Biểu Tổng Quát

Đây là thời khóa biểu chung cho cả hai chương trình Xuất Gia Vị Tha (XGVT) và Bồ Tát Hộ Pháp(BTHP). Các chi tiết bổ sung sẽ được thảo luận sau khi hoàn tất ghi danh.

12/27/2023 Ngày xuống tóc! Xin đến xuống tóc bởi Thầy Hằng Trường & Thầy Hằng Đức bất cứ lúc nào từ 8 giờ sáng - 4 giờ chiều. 
12/28/2023 Người XGVT sẽ dự lễ thọ giới như một vị Tăng/Ni (hoặc Bồ Tát) để chính thức đánh dấu sự bắt đầu của khóa tu.
12/28/2023-01/04/2024 Chương trình XGVT kéo dài 8 ngày tại trại Pine Summit. 
01/04/2024-01/08/2024 Vào 3 ngày Pháp Hội, tăng đoàn XGVT sẽ ở khách sạn Clarion - cách convention center 5 phút đi bộ (những vị ngoài địa phương có thể đặt thêm ngày ở khách sạn nếu cần). 
01/08/2024 Lễ xả giới, được tổ chức vào buổi sáng, đánh dấu sự kết thúc của chương trình XGVT 2023. Sau đó, các vị XGVT & BTHP được yêu cầu ở lại giúp dọn dẹp vào khoảng thời gian còn lại trong ngày.
Ghi Danh tại đây để tham gia Tăng Đoàn
Hiểu biết thêm về Tăng Đoàn Vị Tha
Cần mong chờ những gì? Làm thế nào để chuẩn bị?
Tiếng Việt