Cần mong chờ những gì

Thời khóa biểu tổng quát cho Xuất Gia Vị Tha: 

  • Xuống tóc vào ngày 27 tháng 12 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều 
  • Chương trình XGVT tại trại bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 28 tháng 12, 2023 lúc 10 giờ sáng đến trưa Thứ Năm ngày 4 tháng 1, 2024 
  • Chương trình XGVT ở Pháp Hội từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 1, 2024 (những vị ở xa có thể đặt thêm ngày ở khách sạn nếu cần) 
  • Chương trình hàng ngày bắt đầu lúc 5 giờ sáng và kéo dài đến 9 giờ tối, với 2 giờ nghỉ ngơi vào buổi trưa 

Thời khóa biểu tổng quát cho Bồ Tát Hộ Pháp: 

  • Tình nguyện giúp việc cho ngày xuống tóc, ngày 27 tháng 12, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều
  • Tình nguyện tại trại từ Thứ Năm, ngày 28 tháng 12, 2023 lúc 10 giờ sáng đến trưa Thứ Năm ngày 4 tháng 1, 2024
  • Tình nguyện tại Pháp Hội từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 1, 2024 (những vị ở xa có thể đặt thêm ngày ở khách sạn nếu cần)
  • BTHP tình nguyện từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối trong hầu hết các ngày và có 2 giờ nghỉ ngơi vào buổi trưa

Resources:

Ghi danh sớm
Ngày 12 tháng 9 đến ngày 12 tháng 11, 2023
Giảm phí $900

Ghi danh thường
Ngày 13 tháng 11 đến 12 tháng 12, 2023
Lệ phí $1000

Viết chi phiếu dưới tên: CSS

Địa chỉ: PO Box 18794, Anaheim, CA 92817

Lệ phí bao gồm:
• Xe buýt chuyên chở đến trại Pine Summit vào ngày 28 tháng 12, 2023
• Xe buýt chuyên chở rời trại Pine Summit vào ngày 4 tháng 1, 2024
• Bữa ăn hàng ngày
• Chỗ ở tại trại Pine Summit (7 đêm)
• Chỗ ở cận Anaheim Convention Center (khách sạn Clarion; 4 đêm) 

Ghi Danh tại đây để tham gia Tăng Đoàn

Tìm hiểu thêm về Thời Khóa Biểu tổng quát

Hiểu biết thêm về Tăng Đoàn Vị Tha

Tiếng Việt